Skip to main content

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020

KiK Textil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020

1 CHARAKTER, RODZAJ I ROZMIAR PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

 • „KiK Textil Spółka z o.o” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) posiada siedzibę we Wrocławiu, w Polsce.
 • Biuro Spółki mieści się we Wrocławiu (53-671), przy ul. Legnickiej 21A
 • Numery identyfikacyjne Spółki to:
  • KRS: 0000394343
  • REGON: 021685533
  • NIP: 8971777132
 • Spółka przekroczyła próg przychodów w wysokości 50 mln EUR w roku podatkowym 2020 i jest zobowiązana do sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej, o której mowa w art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („u.p.d.o.p.”).
 • Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży, akcesoriów, sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów piśmienniczych i zabawek.
 • Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez sklepy dyskontowe oferujące tekstylia. Spółka należy do sieci, której celem jest oferowanie odzieży, akcesoriów i dodatków do mieszkania w bardzo dobrym stosunku ceny do jakości.

 

2 KWESTIE OGÓLNE, RYZYKA PODATKOWE I METODY ICH OGRANICZANIA
2.1 KWESTIE OGÓLNE I CEL STRATEGII PODATKOWEJ

 • Podstawowym celem strategii podatkowej realizowanej przez KiK Textil Spółka z o.o w 2020 roku było zachowanie pełnej zgodności działań Spółki z polskimi przepisami z zakresu prawa podatkowego, objaśnieniami i wytycznymi publikowanymi przez Krajową Administrację Skarbową oraz normami i wytycznymi międzynarodowymi. Organizacja i działalność Spółki nakierowana była na zachowanie zgodności z wysokimi standardami ładu korporacyjnego oraz z powszechnymi zasadami etyki.
 • Za planowanie biznesowe oraz podejmowanie decyzji gospodarczych odpowiadał zarząd Spółki.
 • Zasady postępowania w obrębie realizowanych przez Spółkę rozliczeń podatkowych podlegały regularnemu przeglądowi i były dostosowane do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji, jak również do zidentyfikowanych nowych ryzyk i pojawiających się wyjątkowych sytuacji w obrębie Spółki..
 • Spółka posiadała również odpowiednie zasoby do kontrolowania i zarządzania funkcją podatkową, w tym zapewnienia wiarygodności raportowania tak na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji.
 • Spółka była odpowiedzialna za terminową zapłatę podatku, realizowaną na podstawie wyliczeń przygotowywanych przez dział księgowy.

 

2.2 RYZYKA PODATKOWE

 • Prowadząc działalność gospodarczą, Spółka ponosiła ryzyko podatkowe, które może pojawiać się w ramach działalności firmy lub wynikać z samego faktu działania w określonej branży. W celu wyeliminowania tego ryzyka Spółka wypracowała odpowiednie procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniające ich prawidłową realizację.
 • Zarząd oraz kierownictwo KIK Textil Spółka z o.o. zapewniało skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na Spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:
  a) dochowania należytej staranności celem zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych Spółki;
  b) wykazania proaktywnej postawy w zakresie wskazywania wartości i budowania kultury organizacji – w tym w zakresie transparentności rozliczeń podatkowych;
  c) kładzenia nacisku na weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod względem miejsca siedziby i prowadzonej działalności gospodarczej;
  d) inwestowania w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego;
  e) podejmowania decyzji w celu ograniczania ryzyka podatkowego poprzez minimalizację zagrożeń ze strony otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego.

 

2.3 PROCESY I PROCEDURY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCE ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE
2.3.1 PROCEDURY PODATKOWE


Spółka wprowadziła następujące procedury postpowania, służące zapewnieniu poprawności rozliczeń podatkowych:
a) Procedurę zakładania kontrahentów w bazie danych systemu ERP,
b) Procedurę prawidłowego wysyłania deklaracji VAT,
c) Procedurę weryfikacji kont bankowych na okoliczność zgodności z tzw. „białą listą”,
d) Procedurę weryfikowania płatności przy dokonywaniu zapłaty podatku u źródła,
e) Procedurę weryfikowania nowych transakcji na okoliczność zgłoszenia schematu podatkowego


Powyższe procedury były realizowane przez Spółkę w zakresie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.


2.3.2 DOBRE PRAKTYKI


W celu efektywnego zarządzania ryzykiem podatkowym oraz jego minimalizacji, Spółka realizowała szereg dobrych praktyk, takich jak:

 • Podział niezbędnych dla poprawnego rozliczania podatków funkcji podatkowych, pomiędzy Spółkę i zewnętrznych usługodawców. Spółka odpowiadała za terminową płatność.
 • W przypadkach wątpliwych – korzystanie z doradztwa zewnętrznych podmiotów, według podziału problemów i zadań pomiędzy spółki świadczące usługi doradcze.
 • Ukształtowanie procesu rekrutacji w sposób zapewniający dobór odpowiedzialnych i wykwalifikowanych pracowników finansowo-księgowych.
 • Stosowanie wzorców umów, w sposób umożliwiający ujednolicenie przebiegu transakcji i ich skutków podatkowych, a co za tym idzie - zasad rozliczeń podatkowych.
 • W przypadku umów zawartych nie na podstawie wzorców umów stosowanych przez Spółkę – dokonanie oceny skutków podatkowych takich umów przez zewnętrznych doradców podatkowych.

  Nadto, w ostatnich latach (w tym w 2020 r.), z powodu liczby oraz częstotliwości zmian prawnych istotna była również kwestia zarządzania ryzykiem regulacyjnym. W tym zakresie, Spółka podejmowała następujące działania:
  • zapewnienie stałego i sprawnego kontaktu z kancelariami prawno-podatkowymi, które informują o zmianach prawnych i oferują usługi doradcze,
  • monitoring prawny z wykorzystaniem prenumeraty czasopism prawno-podatkowych oraz księgowych w wersjach papierowych i elektronicznych.


3 INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH SPÓŁKI W POLSCE
3.1 INFORMACJE ODNOŚNIE PODATKÓW ROZLICZANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

 • Spółka płaciła miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. W ustawowych terminach składała deklaracje podatkowe
 • Spółka składała w miesięcznych okresach plik JPK_VAT oraz reguluje zobowiązanie podatkowe z tego tytułu, ewentualnie wnioskowała o przeniesienie nadwyżki podatku VAT na kolejne okresy rozliczeniowe
 • Spółka w ustawowych terminach wpłaca podatki lokalne i składała deklaracje
 • Spółka pełniła rolę płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w ustawowych terminach przesyła informacje i deklaracje do organów podatkowych. Terminowo dokonywała zapłat w zakresie podatku dochodowego do osób fizycznych


3.2 POZOSTAŁE INFORMACJE O OBOWIĄZKACH PODATKOWYCH

 • Spółka nie była podatnikiem podatku od środków transportowych;
 • Spółka w 2020 r. nie była podatnikiem podatku akcyzowego;
 • Spółka nie posiada zaległości podatkowych za 2020 r.;
 • W roku 2020 wobec Spółki została przeprowadzona kontrola celno-skarbowa;
 • W roku 2020 Spółka nie była stroną sporów z organami podatkowymi.


4 DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ ORAZ WNIOSKI ZŁOŻONE PRZEZ PODATNIKA

 • W 2020 r. Spółka nie była stroną umowy o współdziałanie z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
 • W 2020 r. Spółka nie zawarła, ani nie wystąpiła z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego.
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej. W analizowanym okresie nie wydano też interpretacji ogólnej, która byłaby efektem wniosku Spółki złożonego przed 2020 r.
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji indywidualnej o którym mowa w art. 14b §1 Ordynacji podatkowej.
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ani nie otrzymała takiej informacji.
 • Spółka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ani nie otrzymała takiej informacji.


5 SCHEMATY PODATKOWE I INFORMACJA O BRAKU ROZLICZANIA PODATKÓW W TZW. „RAJACH PODATKOWYCH”
5.1 SCHEMATY PODATKOWE

 • W 2020 r. Spółka:
  • nie stosowała schematów podatkowych transgranicznych ani krajowych;
  • nie wdrażała, ani nie korzystała ze schematów podatkowych opracowanych w latach poprzednich.
 • W związku z powyższym, Spółka nie przekazała informacji o schematach podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Spółka nie zatrudniała promotorów, ani nie wypłacała im wynagrodzenia na innej podstawie, przez co nie była zobowiązana do posiadania wewnętrznej procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych.
 • Spółka realizuje szczegółowy audyt podjętych czynności celem zapewnienia zgodności z przepisami o raportowaniu schematów podatkowych.

 

5.2 INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH PODATNIKA NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

 • Spółka w 2020 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 oraz na podstawie art. 23 v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86 a § 10 Ordynacji podatkowej.

6 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ORAZ O RESTRUKTURYZACJACH
6.1 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW

 • Spółka sporządza lokalną dokumentację podatkową
 • W 2020 r. suma bilansowa aktywów Spółki wyniosła 249 490 918,28 PLN. Kwota została ustalona na podstawie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 r.
 • W konsekwencji, dla informacji o realizowanej strategii podatkowej istotne są transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% tej kwoty, czyli 12.474.545,91 PLN.
 • Spółka w 2020 r. zrealizowała transakcje o łącznej wartości przekraczającej 5% sumy bilansowej ze spółką KiK Textilien und Non-Food GmbH.

 

6.2 INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

 • Spółka w 2020 r. nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, ani też nie planuje podjęcia w przyszłości działań o takim charakterze, które miałyby wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki oraz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.