Skip to main content

Konkurs #lovekik

Warunki udziału

§1 Konkurs, warunki udziału

 1. Konkurs „#lovekik“ organizowany jest przez spółkę KiK Textil Sp. z o.o.
  ul. Legnicka 21 a, 53-671 Wrocław. Udział w niej jest bezpłatny i niezależny od nabycia towarów. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków udziału. Udział jest dobrowolny. Brak możliwości wysunięcia roszczeń o zwrot kosztów.
 2. Uprawniona do udziału jest każda osoba fizyczna, która w momencie wzięcia udziału ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i której miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zasięg terytorialny konkursu ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoba bierze udział w konkursie, gdy przez stronę www.instagram.com bądź aplikację Instagram od 01.08.2022 do 31.12.2024 opublikuje w formie postu zdjęcie na www.instagram.com i oznaczy je w następujący sposób: #lovekik oraz połączy z następującym kontem: @kik.polska (patrz § 4, 4.1). Każdy miesiąc stwarza przy tym nową możliwość zdobycia jednego z 5 bonów zakupowych KiK o wartości 200 zł. Roszczenie o wypłatę wygranej powstaje tylko wtedy, gdy uczestnik otrzyma na swoją pocztę stosowne powiadomienie o wygranej za pośrednictwem Instagrama od organizatora @kik.polska.
 3. KiK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków udziału. W przypadku, gdyby konieczna była zmiana warunków umownych, uczestnicy w poszczególnych miesiącach zostaną o takiej zmianie powiadomieni w formie postu wraz z komentarzem na profilu @kik.polska z dwudniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian udziału.
 4. Koniec udziału w konkursie przypada na dzień 31.12.2024. KiK zastrzega sobie prawo skrócenia lub wydłużenia czasu trwania konkursu. Informacja do uczestników o takiej zmianie zostanie wyprowadzona w formie postu wraz z komentarzem na profilu @kik.polska z dwudniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian udziału.

 

§2 Wyłączenie z konkursu

 1. W przypadku naruszenia niniejszych warunków udziału KiK zastrzega sobie prawo do wyłączenia osób z konkursu.
 2. Wyłączone zostają także osoby, które korzystają z niedozwolonych narzędzi pomocniczych albo w inny sposób osiągają albo chcą osiągnąć korzyści przez stosowanie manipulacji.
 3. Współpracownicy spółki KiK Textil Sp. z o. o. ul. Legnicka 21a 53-671, jak również członkowie ich rodzin są wyłączeni z udziału.

 

§3 Wcześniejsze zakończenie konkursu

 1. KiK zastrzega sobie prawo do przerwania albo zakończenia konkursu w każdym momencie bez konieczności uprzedzenia oraz podawania powodów. Z tej możliwości KiK korzysta w szczególności wtedy, gdy z powodów technicznych (np. wirusów w systemie komputerowym, błędów w sprzęcie lub oprogramowaniu) albo prawnych nie jest możliwe rzetelne przeprowadzenie konkursu. W przypadku, gdy takie zakończenie zostało spowodowane zawinionym działaniem uczestnika, KiK jest uprawniona do żądania stosownego odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 2. KiK ponadto zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu w części lub całości, gdy pojawiają się trudności, które zagrażają ochronie integralności konkursu.

 

§4 Przebieg i zasady przeprowadzania konkursu, zgoda na publikację danych zwycięzców

 1. Konkurs jest przeprowadzany w dniach od 01.08.2022 do 31.12.2024. W każdym miesiącu jury wybiera 5 zwycięzców spośród zdjęć zamieszczonych w danym miesiącu.
 2. Udział w konkursie polega na umieszczeniu postu zawierającego zdjęcie na stronie instagram.com bądź aplikacji Instagram i jest możliwy tylko w taki sposób.
 3. Każdy uczestnik może w każdym okresie, w którym możliwa jest wygrana (1 miesiąc), próbować swojego szczęścia dowolną ilość razy.
 4. Każdy uczestnik ma podczas konkursu szansę na wygraną, jeśli postępuje w następujący sposób:
  • Użytkownik Instagrama może wziąć udział w konkursie poprzez umieszczenie postu ze zdjęciem opatrzonego napisem #lovekik, oraz oznaczenie konta @kik.polska. Zdjęcie powinno przedstawiać co najmniej jeden produkt KiK. Poprzez swój udział użytkownik potwierdza znajomość warunków udziału oraz zasad ochrony danych osobowych. Za prawną poprawność zdjęcia każdy uczestnik odpowiada samodzielnie. Posty uczestników muszą być wolne od praw osób trzecich. Jeśli zdjęcia są obciążone prawami osób trzecich, uczestnik zwalnia KiK z wszelkich kosztów, które powstaną z tytułu posiadania praw do wpisu przez osobę trzecią.
  • KiK zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego zdjęcia przez jury, które składa się z osób powołanych przez KiK oraz niedopuszczenia albo wykluczenia z konkursu zdjęć, które nie są związane z tematem, albo w inny sposób są szkodliwe lub niepasujące.
  • Każdego miesiąca istnieje możliwość wygrania następujących nagród: 5 bonów zakupowych KiK – o wartości 200 zł. Stosownie do tego wybieranych jest 5 zwycięzców.
  • Zdjęcia, które wygrały edycję miesiąca konkursu nie będą brane pod uwagę przez jury w kolejnych edycjach konkursu.
  • Zwycięzcy są powiadamiani o wygranej najpóźniej do15 dnia kolejnego miesiąca.
  • W przypadku nie otrzymania od finalisty danej edycji konkursu maila na wskazany przez organizatora adres w ciągu 2 tygodni od poinformowania go o wygranej wraz z prośbą o podanie danych do wysyłki nagrody oraz o przesłanie oryginalnego zdjęcia, które wygrało w konkursie -  nagroda przepada.
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu nagrody, jeśli zwłoka powstała z winy uczestnika, w szczególności w sytuacji, gdy nie dostarczył danych niezbędnych do prawidłowego nadania przesyłki zawierającej nagrodę
 5. W celu przekazania wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni przez KiK poprzez opublikowanie postu z wynikami na profilu @kik.polska na Instagramie wraz z interaktywnym oznaczeniem laureatów i poproszeni, żeby w prywatnej wiadomości podać swój adres korespondencyjny. Osoba ma prawo do wypłaty wygranej jedynie w przypadku, gdy na profilu @kik.polska ukaże się informacja o laureacie.
 6. Wygrana zostaje wysłana najpóźniej w terminie 4 tygodni po otrzymaniu niezbędnych danych do przekazania nagrody od laureata każdej miesięcznej edycji konkursu.
 7. W przypadku, gdy przekazanie ew. wydanie wygranej napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody albo jest niemożliwe, uczestnik otrzymuje w zastępstwie nagrodę o wartości tej samej lub wyższej.
 8. Roszczenia o wypłatę wygranej lub równowartości wygranej nie można się zrzec na rzecz innej osoby. Wypłata wygranej lub równowartości wygranej w gotówce jest niemożliwa.

 

§5 Wygrane

 1. Istnieje możliwość wygrania następujących nagród: W każdym miesiącu 5 bonów zakupowych KiK o wartości 200 zł. Wybranych zostaje 5 zwycięzców.
 2. Koszty wysyłki ponosi spółka KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a 53-671 Wrocław. Wszystkie dodatkowe koszty, w tym podatku dochodowego, jak również koszty powstałe po stronie samych zwycięzców ponoszą zwycięzcy.

 

§6 Odpowiedzialność

 1. KiK ponosi odpowiedzialność za podstępne działanie, winę umyślną albo rażące niedbalstwo zgodnie z przepisami ustawowymi. Za lekkie niedbalstwo KiK odpowiada jedynie w przypadku naruszenia takiego obowiązku, którego spełnienie jest szczególnie ważne z punktu widzenia osiągnięcia celu umowy (tzw. zasadniczy obowiązek). W przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność za naruszenie zasadniczego obowiązku ograniczona jest do szkody typowej oraz przewidywalnej.
 2. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i życiu, które opierają się na umyślnym albo nieumyślnym naruszeniu obowiązku KiK, jej ustawowego przedstawiciela albo innej osoby wykonującej jej zobowiązanie. To samo dotyczy szkód, które są objęte ustawą o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny albo wynikają z podstępnego działania KiK.
 3. Zdarzenia siły wyższej, jak np. ogólne problemy w zaopatrzeniu, zakłócenia w działalności przedsiębiorstw komunikacyjnych, strajki, zakłócenia w przedsiębiorstwie oraz inne zakłócenia w KiK lub jej dostawcy, u partnera kooperacyjnego, jak również ich skutki, za które KiK nie odpowiada, zwalniają KiK na czas trwania zakłóceń i w zakresie ich skutków od obowiązku świadczenia.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Właściwe jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Jeśli którekolwiek z niniejszych postanowień jest lub stanie się bezskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień.
 3. Organizatorem konkursu "#lovekik“ na Instagramie jest KiK Textil Sp. z o.o.
  ul. Legnicka 21a 53-671 Wrocław. Niniejsza akcja nie ma żadnego związku z Instagramem ani nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez Instagram. Odbiorcą udostępnionych przez uczestników informacji nie jest Instagram, a KiK Textil Sp. z o.o. ul. Legnicka 21a 53-671 Wrocław. Udostępnione informacje będą używane jednorazowo w związku z konkursem „#lovekik".

 

§8 Kontakt

 1. W przypadku pytań proszę napisać wiadomość, korzystając z następującego adresu e-mail: socialmedia@kik.pl W temacie wiadomości proszę wpisać: „#lovekik“.

 

Postanowienia o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest KiK Textil Sp. z o.o.
  Legnicka 21a 53-671 Wrocław.
 2. Dane przetwarzane są z poszanowaniem praw osób, od których pochodzą oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz europejskich ogólnych przepisów o ochronie danych (EU-DSGVO) oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3.  Dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu, w szczególności w celu przekazania zwycięzcom nagród na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak odmowa udzielenia zgody uniemożliwi udział w konkursie oraz otrzymanie nagrody.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie odwołana poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres socialmedia@kik.pl Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, gdyż uniemożliwi organizatorowi prawidłowe przekazanie nagród.
 6. Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych i uzyskania informacji o zakresie ich przetwarzania, prawo do ich aktualizowania, poprawiania bądź żądania usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przed przekazaniem nagrody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 7. Dane osobowe zostaną usunięte w terminie 4 tygodni od zakończenia konkursu i rozesłaniu nagród.