Skip to main content

Wysokie, wyższe - nasze standardy

Aby upewnić się, że procesy i wytyczne spełniają wymagane standardy, a nasze wymagania określone w Kodeksie Postępowania są spełnione, regularnie kontrolujemy naszych dostawców za pomocą audytów.

Prowadzimy wiele projektów socjalnych

Dowiedz się więcej

Więcej informacji

Czym są audyty?

Fabryka dostawcy jest kontrolowana podczas audytu. Audyty społeczne, jakościowe i środowiskowe są zwykle przeprowadzane u naszych dostawców.

Audyt społeczny bada warunki pracy pracowników w fabrykach. Obejmują one regulacje dotyczące czasu pracy, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń, dyskryminacji oraz procedury podwykonawstwa.

Audyt jakości sprawdza, czy w fabrykach spełnione są określone wymagania procesowe i produktowe oraz standardy jakości.

W ramach audytu środowiskowego sprawdzana jest zgodność z wymogami prawnymi, procedurami istotnymi dla środowiska oraz normami środowiskowymi.

Przeprowadzamy ponad 1000 audytów rocznie, częściowo z pomocą audytorów zewnętrznych. Jako pierwszej firmie z branży tekstylnej udało nam się zawrzeć umowę o „odpowiedzialność biegłego rewidenta” z dwiema firmami audytorskimi. W związku z tym audytorzy gwarantują dokładność informacji przez okres trzech miesięcy od zakończenia audytu. Porozumienie to jest bardzo ważnym krokiem w kierunku podniesienia jakości audytów przy jednoczesnym zapewnieniu lepszych warunków dla pracowników. Nasze audyty są również przeprowadzane niezapowiedziane od 2017 roku.

Aby wyniki audytów były jeszcze szybsze i lepiej dostępne, zmieniliśmy nasze wewnętrzne procesy. Dzięki wprowadzeniu matrycy audytu proces audytu jest znacznie przyspieszony, defekty związane z bezpieczeństwem są szybciej wykrywane i tworzone jest zróżnicowane raportowanie.

Implementacja

Kodeks postępowania

Nie posiadamy własnych fabryk do produkcji naszych towarów, ale współpracujemy z niezależnymi dostawcami na całym świecie.

Każdy producent, z którym współpracujemy, musi podpisać nasz kodeks postępowania, który traktujemy jako podstawową zasadę we wszystkich naszych relacjach biznesowych. Dzięki temu „Kodeksowi postępowania” chcemy zapewnić, że współpraca odbywa się na odpowiednich warunkach. Naszą odpowiedzialność dostrzegamy w szczególności w poszanowaniu międzynarodowo uznanych praw człowieka i standardów pracy dla wszystkich.

Wymogi naszego kodeksu postępowania oparte są na umowach Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) oraz podstawowych normach pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podstawowymi normami pracy są normy społeczne w ramach światowego ładu handlowego, które mają gwarantować godne warunki pracy i odpowiednią ochronę. Obejmują one zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci, wolność zrzeszania się, negocjacje zbiorowe, równą płacę oraz zakaz dyskryminacji. Wszyscy członkowie ILO są zobowiązani do przestrzegania, promowania i wdrażania obowiązujących przepisów.

Kodeksem postępowania z 2006 roku stworzyliśmy wiążące podstawy naszych relacji handlowych. Zmieniona wersja Kodeksu Postępowania weszła w życie w listopadzie 2015 r. Aspekt ochrony środowiska zyskuje nowe znaczenie. Nasi partnerzy biznesowi muszą zapewnić, że szkodliwe wpływy na środowisko w procesie produkcyjnym są minimalizowane w miarę możliwości. Zgodność z kodeksem sprawdzana jest poprzez regularne audyty.

 

Ciekawy/(a)?

Cały kodeks postępowania