Skip to main content

Nasze cele do 2022

Niniejszym publikujemy nasz cel na lata 2020-2022

Nasza społeczna odpowiedzialność

Czytaj więcej

Ramy procesu przeglądu stanowią przewodnik OECD dotyczący należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze odzieży i obuwia.

W związku z tym dokonaliśmy przeglądu naszych procesów oceny ryzyka, aby zapewnić zgodność z wytycznymi OECD i ustaliliśmy jej cele na podstawie zidentyfikowanych głównych zagrożeń. Zdajemy sobie sprawę, że identyfikacja zagrożeń jest podstawowym filarem należytej staranności w zakresie praw człowieka. Zobowiązujemy się do ciągłego przeglądu jego oceny i odpowiednich środków ograniczania ryzyka.

W ocenie naszych obecnych procesów identyfikacji ryzyka w oparciu o wytyczne OECD wspierał nas Löning - Human Rights & Responsible Business.

Nasze cele

Chcemy to zmienić!

 • Finansowanie szkół w Bangladeszu i Turcji
  Kontynuacja wsparcia finansowego dla jednej szkoły w Turcji i czterech w Bangladeszu oraz rozpoczęcie finansowania piątej szkoły w Bangladeszu
 •  Kontynuacja programu pozwoleń na pracę dla uchodźców z Syrii
   Kontynuacja wsparcia finansowego dla UNHCR do 2022 r.
 • Wspieranie poprawy warunków pracy w przędzalniach Tamil Nadu z uwzględnieniem problematyki płci
  U trzech dostawców, których wybraliśmy i przeszkoliliśmy w ramach tej inicjatywy, warunki pracy uległy znacznej poprawie z uwzględnieniem aspektu płci
 • Przegląd wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg zgodnie z UNGP
  Identyfikacja i wdrożenie optymalizacji wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg do 2022 r.
 • Kontynuacja naszego programu socjalnego, aby  móc produkować w fabrykach w regionie Rangpur w Bangladeszu i wspierać tamtejsze kobiety w utrzymaniu pracy w regionie i zapobieganiu przeprowadzce do stolicy.
  Utrzymanie produkcji naszych produktów socjalnych w trzech wybranych fabrykach
 • Wsparcie inicjatywy stworzenia komisji BHP w fabrykach w Chinach, które również zajmują się kwestią godzin pracy
  Wsparcie inicjatywy utworzenie komisji BHP w 20 naszych fabrykach w Chinach
 • Pomaganie fabrykom w monitorowaniu krytycznych ścieżek za pomocą technologii blockchain
  Zaangażowanie 50 światowych fabryk odzieżowych w projekt z wykorzystaniem technologii blockchain do 2022 r.
 • Kontynuacja porozumienia Accord / RSC
  Kontynuacja porozumienia w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i budowlanego / RSC (Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Odzieży Gotowej). Ponadto tematykę bezpieczeństwa pracy przenieśliśmy na własną inicjatywę firmy Pakistan Building Safety.
 • Kontynuacja udziału w porozumieniu Accord / RSC w Bangladeszu
  100% fabryk Tier 1 uczestniczy w Accord / RSC.
 • Własna inicjatywa Pakistan Building Safety
  Dalsze przeprowadzanie na miejscu oceny bezpieczeństwa budowlanego i przeciwpożarowego w 100% fabryk włókienniczych i zapewnienie, że 65% naruszeń zostanie rozwiązanych do 2022 roku.
 • Ustanowienie programu ochrony przeciwpożarowej w Indiach
  Włączenie do 2022 r. pięciu fabryk do programu
 • Zwiększenie przejrzystości w naszym łańcuchu dostaw Tier 2
  Mapowanie dostawców Tier-2 do 2022 r. za pomocą naszej nowej technologii blockchain i przy wsparciu usługodawcy „EcoVadis”
 • Wsparcie finansowania inicjatywy „SMART Textile & Garments C”, która zajmuje się warunkami pracy (w tym wolnością zrzeszania się) i normami środowiskowymi, poprzez programy doradcze, warsztaty i działania ad hoc.
  Wsparcie finansowania programu według ustalonych opłat w latach 2020-2022
 • Partnerstwo na rzecz zrównoważonych tekstyliów
  Dobrowolny udział w inicjatywie Living Wage, która zajmuje się warunkami pracy, w tym negocjacjami zbiorowymi i normami środowiskowymi
 • Partnerstwo na rzecz zrównoważonych tekstyliów
  Opracowanie planu działania w oparciu o wyniki samooceny ACT w zakresie etycznych praktyk zakupowych i rozpoczęcie wdrażania planu działania w zakresie etycznych praktyk zakupowych
 • Partnerstwo na rzecz zrównoważonych tekstyliów
  Aktywny udział w inicjatywie Living Wage w jednym z krajów
 • Poprawa naszych praktyk odpowiedzialnego zaopatrzenia i zakupów
  Ustanowienie ram działania dla poprawy dostosowania polityki wewnętrznej do praktyk odpowiedzialnego zaopatrzenia
 • Udział w „ILO Call for Action”: COVID-19: Środki zaradcze w światowym przemyśle odzieżowym”
  Gwarantowanie, że praktyki wewnętrzne są zgodne z zobowiązaniami określonymi w wezwaniu ILO do działania
 • Stopniowe zastępowanie ponad 160 problematycznych chemikaliów stosowanych w produkcji tekstylnej przez bezpieczne chemikalia.
  Kontynuacja MRSL i ogłoszenie inwentaryzacji chemicznej w 100% naszych fabryk odzieżowych poziomu 1 oraz kaskadowego przenoszenia na kolejne poziomy.
 • Wprowadzenie naszego projektu zarządzania chemikaliami i odprowadzania ścieków
  Projekt pilotażowy rejestrowania chemikaliów stosowanych w fabrykach z mokrymi procesami w Bangladeszu we współpracy z ekspertem zewnętrznym. Pilotażowy projekt rejestracji zanieczyszczenia wody w dwóch fabrykach w Bangladeszu z pomocą eksperta zewnętrznego. Stworzenie w oparciu o powyższe, planu działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia.
 • Partnerstwo na rzecz zrównoważonych tekstyliów
  Aktywny udział w partnerskiej inicjatywie ściekowej partnerstwa na rzecz Zrównoważonych Tekstyliów do 2021 r.
 • Rozszerzenie certyfikacji ISO 14001 na łańcuch dostaw
  Zwiększenie łącznej liczby certyfikatów ISO 14001 w łańcuchu dostaw do 40 fabryk w porównaniu z 2017 r.
 • Zwiększenie wykorzystania mieszanych lub pochodzących z recyklingu kartonów transportowych FSC
  Do 2021 r. 100% produktów socjalnych będzie kupowanych przez dostawcę w skrzyniach transportowych, składających się z mieszanki FSC lub z recyklingu 
 • Zaangażowanie w dobrostan zwierząt we współpracy z ekspertami zewnętrznymi
  KiK współpracuje z „Fur Free” i „4Pfoten”. Podpisaliśmy też umowę dotyczącą owiec w Australii.
 • Zapewnienie dostosowania do wymagań Fashion Industry Charter
  Opracowanie mapy drogowej w ramach Karty Przemysłu Modowego
 • Realizacja projektu pilotażowego instalacji ogniw słonecznych na dachach fabryk w Pakistanie
  Montaż ogniw słonecznych na dachach trzech fabryk w Pakistanie do 2022 r.
 • Weryfikacja akceptacji przez dostawców naszego kodeksu postępowania przed rozpoczęciem działalności
  Weryfikacja, czy 100% nowych dostawców podpisało nasz kodeks postępowania
 • Umowne zobowiązanie instytutów audytowych do podpisania klauzuli odpowiedzialności
  Zapewnienie podpisania klauzuli odpowiedzialności przez 100% instytutów badawczych

Wymagane dla partnerstwa na rzecz zrównoważonych tekstyliów

Dodatkowe cele

 • Udział bawełny organicznej w asortymencie
  Do 2020 roku udział zrównoważonej bawełny w całym asortymencie ma zostać utrzymany na poziomie 1%  Odpowiada to około 4,7 mln sztuk odzieży.
 • Partnerstwo na rzecz zrównoważonych tekstyliów
  Udział w nowej inicjatywie „Complaint Mechanism Initiative” partnerstwa na rzecz Zrównoważonych Tekstyliów
 • Umowa o ochronie przeciwpożarowej i budowlanej
  Kontynuacja mechanizmu rozpatrywania skarg Accord w nowej Radzie ds. Zrównoważonego Rozwoju Odzieży Gotowej (RSC)